Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента – форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Тому вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, визначається навчальним планом і становить не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи визначається з урахуванням специфіки та змісту навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни виокремлюють такі види самостійного учіння студента:

  • – слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, виконання практичних і лабораторних робіт;
  • – відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, виконання практичних і лабораторних робіт студентами заочної форми навчання (ЗФН);
  • – підготовка рефератів і курсових робіт, написання дипломної роботи;
  • – підготовка до модульного контролю та іспитів;
  • – робота з літературою та ін.