Случик Ірина Йосипівна

кандидат біологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Мови: Українська, російська, англійська

І. ОСВІТА
Кандидатська дисертація: «Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus L.», виконана в Івано-Франківській державній медичній академії і захищена у спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (жовтень 2000 р.); керівник – доктор біологічних наук Стефурак В.П., професор кафедри медичної біології і генетики Івано-Франківської державної медичної академії.

Магістерська робота: «Вплив сукцинату на окисне фосфорилювання в мітохондріях», травень 1992 р., науковий керівник – к. б. н., старший науковий співробітник Бабський А. М., кафедра фізіології людини та тварин Львівського університету імені Івана Франка, Львів, Україна.

ІІ. ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД

 1. Фізіологія травлення, спеціальний курс для бакалаврів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2020 рік, Івано-Франківськ
 2. Фізіологія клітини, спеціальний курс для бакалаврів спеціальності біологія – лекції, семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2020 рік, Івано-Франківськ.
 3. Фізіологія вищої нервової діяльності та фізіологія стресу, спеціальний курс для бакалаврів спеціальності біологія – лекції та семінари Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2015-2020 рік, Івано-Франківськ.
 4. Фізіологія людини та тварин, загальний курс для бакалаврів спеціальності біологія – лекції, лабораторні, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2001-2020 рік, Івано-Франківськ.
 5. Вірусологія, загальний курс для бакалаврів спеціальності біологія – лекції і семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2017-2020, Івано-Франківськ.
 6. Мікробіологія з оцінкою результатів дослідження, спеціальний курс для магістрів – лекції та лабораторні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019-2020, Івано-Франківськ.
 7. Гістологія, загальний курс для студентів медичного факультету – практичні заняття, Івано-Франківський національний медичний  університет, 2018 рік, Івано-Франківськ.
 8. Фізіологія ЦНС та ВНД, загальний курс – лекції та семінари для спеціалістів спеціальності психологія, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2001-2002 рік, Івано-Франківськ.
 9. Фізіологічні механізми поведінки, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2007, Івано-Франківськ.
 10. Фізіологія серцево-судинної системи, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2007, Івано-Франківськ.
 11. Фізіологія дихальної системи, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2007, Івано-Франківськ.
 12. Фізіологія збудливих тканин, спеціальний курс для спеціалістів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2011, Івано-Франківськ.
 13. Екологічна фізіологія спеціальний курс для магістрів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008-2010, Івано-Франківськ.
 14. Основи адаптацій спеціальний курс для магістрів спеціальності біологія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008-2010, Івано-Франківськ.

ІІІ. НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2020 стажування в інституті охорони навколишнього середовища Ягелонського університету (Краків, Польща).
2005-донині доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.
2001-2005 асистент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.
2001- асистент кафедри біології і медичної генетики Івано-Франківської медичної академії.  

1997-2000 здобувач кафедри біології і медичної генетики Івано-Франківської медичної академії.
1995-1996 аспірант Інституту екології Карпат НАН України. 

ІY. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Вплив ендокринних дизрапторів на сперматогенез.
 • Патогістологічні зміни в печінці, нирках та сім’яниках гідробіонтів під впливом пестицидів.
 • Оцінка кластогенного, цитотоксичного та гаметоцидного впливу ксенобіотиків. 
 • Біоіндикація стану антропогенно трансформованих екотопів.

h-індекс у наукометричній базі даних Scopus – 3.

Загальна кількість друкованих праць – 67, з них: статті у фахових виданнях України – 18, статті у закордонних журналах – 3, тези доповідей – 20, навчально-методичні праці – 23. 

 1. V.Sluchyk, I.Sluchyk, A.Shyichuk Assessment of both environmental cytotoxicity and trace metal pollution using Populus simonii Carr. as a bioindicator// Environ. Monit. Assess. – 2014.– DOI1007/s10661.
 2. I.V.Maksymiv,V.V.Husak,N.M.Mosiichuk,T.M.Matviishyn,I.Y.Sluchyk,J.M.Storey,V.I.Lushchak Hepatotoxicity of herbicide Sensor in goldfish may result from induction of mild oxidative stress// Pesticide Biochemistry and Physiology. – 2015. -Vol. 129. – P. 67-75.
 3. Івасюк І. Й., Случик І. Й. Стан захворюваності на дифузний зоб в учнів шкіл м.Яремче Івано-Франківської област / І. Й. Івасюк, І. Й. Случик і //  Гірська школа Українських Карпат- 2015 №11.-С. 52-54.
 4. Случик І., Спаська А. Формування здоров’язбережувальної компетенції майбутнього вчителя біології// Гірська школа Українських Карпат – 2017, № 16. – С.104-110.
 5. Долинко Н.П., Спаська А.М., Случик І.Й. Оцінка резистентності структур гематотестикулярного бар’єру на фоні введення 30% етанолу// Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин та органів у нормі та патології» 20-21 вересня. – Тернопіль, 2018. – С 48-50.
 6. Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Є. Халло, О.І. Долішняк, І.Й. Случик Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі// Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2019. – № 1. – С.
 7. Случик І.Й. Показники сперматогенезу у жаби озерної (Rana ridibunda) в зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції //Environmental & Health. – 2019. – №4 (93). – С.42-46.
 8. Случик І.Й. Фізіологія вісцеральних систем. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з фізіології людини і тварин для студентів Факультету природничих наук спеціальність-біологія ОПП «Лабораторна діагностика». – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019. – 47 с.
 9. Случик І.Й. Фізіологія нервової, м’язової та сенсорних систем. Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з фізіології людини і тварин для студентів Факультету природничих наук спеціальність-біологія ОПП «Лабораторна діагностика». – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019. – 49 с.
 10. Случик І.Й., Юрах Г.Ю. Фізіологія травлення. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2019 – 125 с.
 11. Случик І.Й. Показники сперматогенезу у жаби озерної (Rana ridibunda) в зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції// Environmental & Health. – 2019. – №4 (93). – С.63-67.
 12. Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Є. Халло, О.І. Долішняк, І.Й. Случик Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку при косій пахвинній грижі// Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2019. № 1. С.
 13. Sluchyk I.Y. Histopathological changes in goldfish kidney due to exposure to the herbicide Sencor// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. 25–26 квітня 2019 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. – C. 118.
 14. Случик І.Й. Порушення мікроспорогенезу у видів роду Populus L. в умовах антропогенного забруднення. //Тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.3. С. 275-277.
 15. Гаврилко Т.М., Случик І.Й. Цитогістологічні зміни в яєчку при варикоцеле// Тези доповідей 87 науково-практичної конфе-ренції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» 22-23 березня 2019 р. Івано-Франківськ: Медуніверситет – С. 69.
 16. Случик І.Й. Морфофункціональні зміни в сімяниках Rana ridibunda Pall. в умовах антропогенного забруднення// Матеріали науково-практичної конференції “Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень” 10 – 11 жовтня. – Тернопіль, 2019. – С.64.

Виконує НДР в межах робочого часу “Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу”. Державний реєстраційний номер 0119U103671.

Відьповідальна за міжнародну діяльність кафедри.

E-mail: iryna.sluchyk@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-65

 

Адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин, 416 каб.