Глодан Оксана Ярославівна

кандидат біологічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

І. ОСВІТА

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна, 2003-2007 рр.), біологічний факультет; спеціальність: Біолог, викладач біології.

Аспірантура: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія (2007-2011 рр.).
Тема кандидатської дисертації: “Морфофункціональний стан яєчка в умовах циркуляторної гіпоксії і корекції кровотоку” (19 квітня 2012 р. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»).
2012 – кандидат біологічних наук (03.14.01 – нормальна анатомія)

 ІІ. НАУКОВОПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

 • з 2013 р. по теперішній час: доцент кафедри анатомії та фізіології людини та тварин Прикарпатського національного університету;
 • 2007-2013 рр. – асистент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин;
 • 2003-2011 – старший лаборант кафедри анатомії і фізіології людини та тварин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;

Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

НДР «Морфофункціональний стан кровоносного русла і тканинних елементів  чоловічої статевої залози в умовах впливу патогенних факторів»

НДР «Морфофункціональний стан передміхурової залози і яєчка у чоловіків репродуктивного віку в нормі та умовах патології» за державним реєстраційним номером 0109U008162.

НДР “Морфофункціональний стан яєчка і передміхурової залози зумовлений віком і патологією” за державним реєстраційним номером 0114U001589.

НДР «Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу», (№ держреєстрації: 0119U103671).

Стажування (підвищення кваліфікації):

 1. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра гістології, цитології та ембріології. – 2017 р.
 2. Training for the academic staff of the PHU: implementation of best European practices in educational process. (30-hour). – 2019 р.
 3. Участь у міжнародній конференції «Теорія і практика міжнародної педагогічної мережіPILGRIM», м. Львів. – 2019 р.
 4. Участь у школі “Ембріологія та генетика» в рамках Міжнародного симпозіуму «Теорія та практика репродукції людини» м. Івано-Франківськ. – 2019 р.
 5. Міжнародна конференція «Нова форма. Освіта в епоху після COVID-19». – 2020 р.
 6. Участь у міжнародному симпозіуму «Теорія та практика репродукції людини». – 2019 р.
 7. Участь у конференції «Світ андрології та сексуальної медицини»,            м. Київ. – 2019 р.
 8. Участь у роботі майстер-класу Української лабораторної школи (ХІІ міжнародна виставка LABComplex ), Київ. – 2019 р.
 9. Участь  в заході підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО. «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів».
 10. Участь у науково-практичній конференції «Основні тенденції розвитку сучасної лабораторії» м. Івано-Франківськ, – 2019 р.
 11. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення з міжнародною участю».
 12. VIII International Scientific and practical conference, (Prague, Czech). – 2020 р.
 13. Школа ендокринології. – 2020 р.
 14. Сoursera «Репродуктивное здоровье женщин и безопасная беременность». – 2020 р.
 15. V Міжнародна програма наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“. Стажування (підвищення кваліфікації) проходило з 24 червня по 20 серпня 2022 року в International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas –Jerusalem – Beijing) у формі самоосвіти. Міжнародний Сертифікат №8808, 20.08.2022 р. К-ть годин/кредитів ЄКТС: 180 год /6 ЄКТС.

 Студентська наукова робота: 

керівник студентської наукової групи «Актуальні аспекти андрології».

ІІІ. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Сфера наукових інтересів:
– Актуальні питання сперматогенезу;

– Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу;

– Оксидативний стрес та антиоксиданти.

ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість друкованих праць – 80, з них:

 • статті у фахових виданнях України – 27
 • статті у закордонних журналах – 1
 • тези доповідей – 29
 • навчально-методичні праці – 20.
 • монографії – 3

Інформація про публікації у базі даних Scopus, Web of science : h-індекс – 1, кількість статей – 3.

Загальна кількість друкованих праць – 80, з них:

 • статті у фахових виданнях України – 27
 • статті у закордонних журналах – 1
 • тези доповідей – 29
 • навчально-методичні праці – 20.
 • монографії – 3

Інформація про публікації у базі даних Scopus, Web of science : h-індекс – 1, кількість статей – 3.

 1. Варикоцеле / [Б. В. Грицуляк, В. Б. Грицуляк, О. Я. Глодан, Г. І. Пташник, О. Є. Халло]. – Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 108 с.
 2. Цитологічна і лабораторна техніка та діагностика : навчальний посібник / [А.В. Воробель, Б. В. Грицуляк, О. Я. Глодан, О. Є. Халло]. – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 164 с.
 3. Глодан О.Я. Ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах фіксації сім’яного канатика тримачем // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. –Випуск 4, Т. 2 (114) – С. 217-219.
 4. Глодан О.Я. Гістоструктурні зміни у яєчку в умовах венозної гіпоксії та корекції кровотоку / О. Я. Глодан // Вісник морфології. – 2014– № 2 (Т.20). – С. 339-341.
 5. Глодан О.Я. Гісто- та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах рентгенівського опромінення / О. Я. Глодан // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4. – С. 101-104.
 6. Глодан О.Я. Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі / О. Я. Глодан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. – Вип.21. – С. 106-110.
 7. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Глодан О.Я., Долинко Н.П., Івасюк І.Й. / Гісто- та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках яєчка чоловіків репродуктивного віку// Вісник проблем біології і медицини. – 2019.  Вип. 1, том. 1(148).  – С. 262-263.
 8. Глодан О.Я. Макулович М.І. Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків при орхоепідидиміті / Інновації в медицині: 88 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 28-30 березня, 2019 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 85.
 9. Глодан О.Я. Вплив настою суріпиці звичайною (Barbarea vulgaris) на морфометричні показники яєчка / Інновації в медицині: 88 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 28-30 березня, 2019 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 85.
 10. Hlodan O.Ya., Hrytsuliak B.V., Hrytsuliak V.B., Ivasiuk I.Y. The nature of ultrastructural changes induced by orchiepididymitis in the men’s testes and ejaculate / World of Medicine and Biology» №1(71), 2020 year, 173-176 pages.
 11. O.Y.Hlodan .Toxicity of environmental Gesagard to goldfish may be connected with induction of low intensity oxidative stress in concentration – and tissue-related manners/ N.M. Mosiichuk, V.V. Husak,I.V. Maksymiv, O.Y.Hlodan, J.M. Storey, K.B. Storey, V.I.Lushchak // Aquatic Toxicology. – 2015. – Vol. 165. – P.249-258. Scopus.
 12. Грицуляка Б.В., Грицуляка В.Б., Глодан О.Я., Долинко Н.П., Спаської А.М. // Характер цитологічних змін в клітинах сперматогенного епітелію і еякуляту в умовах етанолової інтоксикації// у журналі «Світ медицини та біології». –  №3 (65).  2018. – С. 143-146.
 13. Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., ГлоданО.Я.  Клінічна та експериментальна патологія яєчка при пахвинній грижі та після пластики пахвинного каналу.  – Івано-Франківськ, 2015. – 124 с. (монографія).
 14. Клінічна анатомія над’яєчка/ Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Готюр О.І., Івасюк І.Й., Глодан О.Я. – Івано-Франківськ, 2018. – 84 с. (монографія).
 15. Кухтин В.І., Глодан О.Я. Особливості впливу актинових форм кисню на перебіг сперматогенезу / VIII International Scientific and practical conference, 09-12November. – Prague, Czech. – 69-70. 
 16. Глодан О.Я. Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна цитологія» (для студентів денної та заочної форми навчання) Спеціальності 091- Біологія / Глодан О.Я. – Івано-Франківськ: підприємець Голіней О.М. – 2018. – 130 с.

НДР в межах робочого часу “Актуальні аспекти андрології та корекції сперматогенезу”. Державний реєстраційний номер 0119U103671.

 • вчений секретар ФПН;
 • член Вченої ради Факультету природничих наук;
 • гарант ОП «Лабораторна діагностика» 091 Біологія ОР магістр;
 • член ради молодих вчених ПНУ;
 • академнаставник групи БЛД-21;
 • керівник наукового гуртка «Актуальні аспекти андрології»;
 • куратор школи лабораторної діаностики.

E-mail: oksana.hlodan@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-65

 

Адреса:
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 201
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин, 416 каб.